FONDS VOOR ZUID

Fonds voor Zuid zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. Fonds voor Zuid werft en verdeelt lokaal geld.

***

SPECIALE AANVRAAG RONDE! van 17 oktober t/m 17 november 2019.

30 Oktober 2019 is de lancering van Fonds voor Zuid! Maar eerst is er een speciale aanvraag ronde!

In totaal kan er voor deze eerste speciale aanvraag ronde maximaal 9.000 euro verdeeld worden. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €3.000 (als stichting of vereniging) en €1.500 (als privépersoon). Je mag ook een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen. Je kunt een project indienen bij het fonds voor een bijdrage aan jouw project aan de hand van 9 vragen vanaf 17 oktober t/m 17 november 2019 via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/GRKXM5W

CRITERIA
Het aantal criteria houden we kort. Belangrijkste hierbij zal zijn dat jouw idee voor, door of met buurtbewoners is. Meerdere bewoners in een straat of buurt moeten er plezier aan kunnen beleven. Onze doelstelling is het buurtgeluk te vergroten. De initiatieven kunnen op allerlei gebieden plaatsvinden: kunst, cultuur, natuur, welzijn, gezondheid, jeugd, educatie, sport en vrije tijd.

Wij geven prioriteit aan projecten die:

* een brede en diverse doelgroep bereiken;

* de leefbaarheid in de buurt verbeteren, bijvoorbeeld door het schoner, veiliger of groener maken;

* de samenhang in de buurt, het samenhorigheidsgevoel, bevorderen; dit kan bijvoorbeeld door ontmoetingsplekken te creëren om verhalen uit te wisselen;

* die de participatie in of door de buurt stimuleren, doordat meerdere buurtbewoners actief uitvoering geven aan (onderdelen van) de activiteit;

Aanvragen worden beoordeeld op onderstaande criteria:

* de aanvrager woont en/of werkt in Amsterdam Zuid.

* het project vindt plaats in Amsterdam Zuid;

* het project draagt bij aan de sociale, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de buurt en/of haar bewoners;

* bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;

* participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;

* de aanvrager laat zien dat het project origineel is en een aanvulling is op het bestaande aanbod;

* er wordt (waar mogelijk) samengewerkt met bestaande organisaties;

* het project is financieel en organisatorisch onderbouwd en haalbaar;

* waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Let op:

* Het fonds is terughoudend in het vergoeden van uren. Ook is zij terughoudend in het bijdragen aan (herhalingen van) bestaande projecten, tenzij de aanvraag over nieuwe onderdelen gaat.

* Aanvragers die al eerder een aanvraag hebben ingediend, dienen deze eerst af te ronden en te verantwoorden alvorens zij een nieuwe aanvraag kunnen indienen.

* Het fonds ondersteunt in principe geen projecten die al van start zijn gegaan op het moment van aanvraag of projecten die onderdeel uitmaken van reguliere activiteiten van in de buurt actieve organisaties.

* Projecten dienen binnen een termijn van een half jaar na toekenning te hebben plaatsgevonden en dienen ook binnen dit termijn te zijn verantwoord. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, mits dit expliciet vermeld staat in het projectplan en goed wordt onderbouwd.

*Vanaf December 2019 kunnen reguliere aanvragen gedaan worden. De eerste aanvraag ronde sluit dan op 10 Januari 2020.

VOOR MEER INFORMATIE:

mail of bel 
Maud Oonk locale coodinator van Fonds voor Zuid
info@fondsvoorzuid.nl
+31 (0)6 360 973 24
Bereikbaar op woensdag en vrijdag tussen 12.00-16.00

www.fondsvooroost.nl

www.fondsvoorzuidoost.nl

www.fondsvoornieuwwest.nl

www.fondsvoorwest.nl

www.fondsvoorcentrum.nl

www.fondsvoornoord.nl