Mensen maken zuid

Criteria

Wanneer wordt er wel of niet geld toegekend aan projecten? Het belangrijkste criterium hierbij is dat jouw idee voor, door of met èn voor buurtbewoners is. Meerdere bewoners in een straat of buurt moeten er plezier aan kunnen beleven. Onze doelstelling is de buurtblijheid vergroten. De initiatieven kunnen op allerlei gebieden plaatsvinden: kunst, cultuur, natuur, welzijn, gezondheid, jeugd, educatie, sport en vrije tijd.

Het is belangrijk voor aanvragers om te beseffen dat sommige projecten op dit moment niet ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld initiatieven waar veel mensen voor bijeenkomen. Wanneer een project ingaat tegen de maatregelen rondom het coronavirus, kan een project hierop worden afgewezen.

 

Fonds voor Zuid geeft prioriteit aan projecten die:

* de buurtblijheid verhogen;

* een brede en diverse doelgroep bereiken;

* de leefbaarheid in de buurt verbeteren, bijvoorbeeld door het schoner, veiliger of groener maken;

* de samenhang in de buurt en/of het samenhorigheidsgevoel bevorderen; dit kan bijvoorbeeld door ontmoetingsplekken te creëren om verhalen uit te wisselen;

* de participatie in of door de buurt stimuleren, doordat meerdere buurtbewoners actief uitvoering geven aan (onderdelen van) de activiteit;

 

Aanvragen worden beoordeeld op de onderstaande criteria:

*het project vindt plaats in Amsterdam Zuid;

*de aanvrager woont en/of werkt in Amsterdam Zuid;

*het project draagt bij aan de sociale, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de buurt en/of haar bewoners;

*bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;

*deelname van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;

* de aanvrager laat zien dat het project origineel is en een aanvulling is op het bestaande aanbod;

*er wordt (waar mogelijk) samengewerkt met bestaande organisaties;

*het project is financieel en organisatorisch onderbouwd en haalbaar;

Je project moet aan meerdere van deze criteria voldoen, hoe meer hoe beter is vaak het geval.

Je mag zo vaak een aanvraag doen als je wilt. Wanneer je een toekenning hebt gekregen, moet je wel de verantwoording daarvan eerst indienen voordat je een nieuwe aanvraag kan doen. Elke maand is er een nieuwe aanvraagronde.

Let op:

  • Fonds voor Zuid is terughoudend in het vergoeden van uren. Ook is zij terughoudend in het bijdragen aan (herhalingen van) bestaande projecten, tenzij de aanvraag over nieuwe onderdelen gaat.
  • Aanvragers die al eerder een aanvraag hebben ingediend, dienen dat project eerst af te ronden en te verantwoorden alvorens zij een nieuwe aanvraag kunnen indienen.
  • Fonds voor Zuid ondersteunt in principe geen projecten die al van start zijn gegaan op het moment van aanvraag of projecten die onderdeel uitmaken van reguliere activiteiten van in de buurt actieve organisaties.
  • Projecten dienen binnen een termijn van een half jaar na toekenning plaats te hebben gevonden en ook binnen dit termijn te zijn verantwoord. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, mits dit expliciet vermeld staat in het projectplan en goed wordt onderbouwd.

Benieuwd naar hoe een aanvraag er uit kan zien? Download hier de VOORBEELDAANVRAAG.

Initiatiefnemers:
Beheerd door: