Mensen maken zuid

Aanvragen criteria

INTRODUCTIE
Iedereen van jong tot oud met een goed idee voor Amsterdam Zuid kan een aanvraag indienen. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €3.000,= (als stichting of vereniging) en €1.500,= (als privépersoon) incl. BTW.

De kosten voor jouw project kunnen hoger dan €3.000 zijn. De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding. Wanneer je project meer kost dan je bij ons aanvraagt en je hebt interesse in crowdfunding dan kunnen wij je bij Voor Je Buurt (voorjebuurt.nl) introduceren. Zij kunnen je op weg helpen met een crowdfundingcampagne.

CRITERIA
Het aantal criteria houden we kort. Belangrijkste hierbij zal zijn dat jouw idee voor, door of met buurtbewoners is. Meerdere bewoners in een straat of buurt moeten er plezier aan kunnen beleven. Onze doelstelling is het buurtgeluk te vergroten. De initiatieven kunnen op allerlei gebieden plaatsvinden: kunst, cultuur, natuur, welzijn, gezondheid, jeugd, educatie, sport en vrije tijd.

Wij geven prioriteit aan projecten die:
* een brede en diverse doelgroep bereiken;
* de leefbaarheid in de buurt verbeteren, bijvoorbeeld door het schoner, veiliger of groener maken;
* de samenhang in de buurt en het samenhorigheidsgevoel bevorderen; dit kan bijvoorbeeld door ontmoetingsplekken te creëren om verhalen uit te wisselen;
* de participatie in of door de buurt stimuleren, doordat meerdere buurtbewoners actief uitvoering geven aan (onderdelen van) de activiteit;

Aanvragen worden beoordeeld op de onderstaande criteria:
* de aanvrager woont en/of werkt in Amsterdam Zuid.
* het project vindt plaats in Amsterdam Zuid;
* het project draagt bij aan de sociale, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de buurt en/of haar bewoners;
* bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;
* participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;
* de aanvrager laat zien dat het project origineel is en een aanvulling is op het bestaande aanbod;
* er wordt (waar mogelijk) samengewerkt met bestaande organisaties;
* het project is financieel en organisatorisch onderbouwd en haalbaar;
* waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering;

Het is belangrijk voor aanvragers om te beseffen dat sommige projecten op dit moment niet ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld initiatieven waar veel mensen voor bijeenkomen. Wanneer een project ingaat tegen de maatregelen rondom het coronavirus, kan een project hierop worden afgewezen.

Je mag zo vaak een aanvraag doen als je wil. Wanneer je een toekenning hebt gekregen, moet je wel de verantwoording daarvan eerst indienen voordat je een nieuwe aanvraag kan doen.
Let op:
* Het fonds is terughoudend in het vergoeden van uren. Ook is zij terughoudend in het bijdragen aan (herhalingen van) bestaande projecten, tenzij de aanvraag over nieuwe onderdelen gaat.
* Aanvragers die al eerder een aanvraag hebben ingediend, dienen deze eerst af te ronden en te verantwoorden alvorens zij een nieuwe aanvraag kunnen indienen.
* Het fonds ondersteunt in principe geen projecten die al van start zijn gegaan op het moment van aanvraag of projecten die onderdeel uitmaken van reguliere activiteiten van in de buurt actieve organisaties.
* Projecten dienen binnen een termijn van een half jaar na toekenning te hebben plaatsgevonden en dienen ook binnen dit termijn te zijn verantwoord. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, mits dit expliciet vermeld staat in het projectplan en goed wordt onderbouwd.

PROCEDURE
1) Beantwoord de vragen in het formulier stuur ze via ons digitale formulier op naar Fonds voor Zuid: Mocht het echt niet lukken via het formulier vraag dan via de mail naar andere mogelijkheden.
2) Je ontvangt automatische ontvangstbevestiging en de projectleider checkt de volledigheid van je aanvraag en vraagt zo nodig aanvullende informatie.
3) Het buurtcomité van Fonds voor Zuid komt elke eerste week van de maand bijeen om te beslissen. De week erna krijg je de uitslag.
Let op: Fonds voor Zuid draagt niet achteraf bij aan een project. Dat wil zeggen dat je alleen aan kan vragen voor kosten die je maakt na de uitslag van je aanvraag.
4) Het comité kan drie dingen beslissen:
Afwijzing: De aanvraag past niet bij het Fonds voor Zuid. Je ontvangt een afwijzing. Als je meer wilt weten over de beoordeling kun je dit aangeven per mail. De beslissing is definitief en je kan er niet tegen in beroep gaan.
Advies: Het comité brengt je met andere partijen in contact die kunnen helpen met je project, of geeft advies over (de aanpak van) je aanvraag. Je ontvangt hierover bericht.
Toekenning: Het buurtcomité kent (een deel van) de aanvraag toe. Je krijgt hiervan een bevestiging.
5) Als er geld wordt toegekend, dan ontvang je binnen 2 weken een mail van de projectleider van Fonds voor Zuid. In de mail worden het bedrag en de betalingsvoorwaarden bevestigd. De eerste 50% van het toegekende bedrag wordt binnen veertien dagen na ontvangst van de mail op je rekening gestort. De andere 50% ontvang je na afloop van het project. Dit gebeurt nadat je een financieel overzicht met (kopietjes) van alle bonnen en facturen hebt opgestuurd naar info@fondsvoorzuid.nl.
6) we komen graag op bezoek bij het project, om te documenteren en om te kijken hoe buurtbewoners met elkaar worden verbonden. Graag ontvangen wij een uitnodiging!

CROWDFUNDING
Wanneer je als aanvrager geïnteresseerd bent in crowdfunding dan kunnen wij je verder helpen. Fonds voor Zuid werkt hiervoor samen met Voor Je Buurt (voorjebuurt.nl) en introduceert je bij dit online platform. Deze introductie is zowel bij een toekenning als een afwijzing mogelijk. Om je project (deels) gefinancierd te krijgen zet je met Voor Je Buurt een crowdfundingcampagne op. Zij geven een korte workshop en helpen je met het opzetten van de campagne om zo extra financiële middelen en draagvlak voor je project te werven.

DEADLINES VOOR AANVRAAG
Wanneer je voor de 10e van de maand een aanvraagformulier instuurt dan heb je binnen twee weken uitslag. Iedere derde woensdag van de maand komt het buurtcomité bijeen. Let op: in augustus en december is er geen vergadering.

Initiatiefnemers:
Partners: